Журналдың электронды поштасы \ Электронная почта журнала \ E-mail of the journal – khabarshy@korkyt.kz

    Қолжазба (файлды жүктеу) \ Рукопись (загрузить файл) \ Manuscript (download file)

    Жұмыс орнынан (кафедрадан, ғылыми-зерттеу мекемелерінен және т.б.) сараптамалық қорытынды (файлды жүктеу) \ Экспертное заключение с места работы (кафедра, НИИ и др.) (загрузить файл) \ Expert opinion from the place of work (department, research institute, etc.) (download the file)


    Авторлар жайлы мәлімет (файлды жүктеу) \ Информация об авторах (загрузить файл) \ Information about the authors (download the file)

    Закрыть меню