Қосымша

Рецензиялау түрі – төрт деңгейлі:

 • бас редактормен;
 • ашық;
 • мақала жазылған тілмен (қазақша, орысша, ағылшынша) толық есепті ұсынатын автормен (авторлармен) үлестес емес шетел немесе Қазақстандық ғалыммен біржақты жасырын рецензиялау;
 • Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университетімен аффилирленбеген (үлестес емес) ғалымдармен біржақты жасырын рецензиялау.

Егер  мақаланы жариялау не жарияламау туралы рецензенттердің (Қорқыт ата атындағы Қызылорда университеті ғалымдары, шетел және қазақстандық) пікірлері сәйкес келмейтін болса, онда соңғы шешімді жауапты редактор қабылдайды.

 

Редакция қолжазбалардың рецензиялау (сараптамалық бағалау) рәсімдерінен өтуінің есебін жүргізеді.


Шолу процедурасы келесі кезеңдерді қамтиды:


 1. Басылымға жауапты редактор мақаланы ресімдеу ережелеріне сәйкестігін тексереді. Әрі қарай мақала онлайн-рецензиялауға жіберіледі.
  2. Мақаланы қарау мерзімі нақты жағдайға байланысты өзгеруі мүмкін, бірақ 15 жұмыс күнінен аспауы керек.
  3. Редакцияға түскен мақаланың қолжазбасы тәуелсіз екі ғалымның пікірінен жасырын түрде өтеді.
  4. Рецензияланған жұмыстың авторы немесе бірлескен авторы, сондай-ақ ізденушілердің ғылыми жетекшілері және автор жұмыс істейтін бөлімшенің қызметкерлері рецензент бола алмайды. Шолуларды редакция алқасы талқылайды және қолжазбаларды қабылдауға немесе қабылдамауға негіз болады.
  4. Рецензентке мақала оның авторлары туралы ақпаратты көрсетпей онлайн түрде беріледі. Рецензия ғылыми мақаланы объективті бағалауы керек және оның ғылыми-әдістемелік артықшылықтары мен кемшіліктеріне жан-жақты талдау жасауы керек. Рецензия редакция ұсынған стандартты нысанда немесе еркін нысанда жасалады.
  Рецензияда (сараптамалық қорытындыда) қысқаша бағалануы тиіс:
  – жалпы ғылыми жұмыс деңгейі;
  – мақаланың атауы және оның мазмұнына сәйкестігі;
  – тақырыптың өзектілігі;
  – ғылыми жаңалық,
  – ұсынылған тұжырымдардың практикалық маңыздылығы;
  – жұмыс құрылымы;
  – жұмыста пікірталас және / немесе қате ережелердің болуы;
  – мақаланың артықшылықтары немесе кемшіліктері қандай (автор қандай түзетулер мен толықтырулар енгізуі керек);
  сондай-ақ қолжазбаны жариялау мүмкіндігі немесе мүмкін еместігі туралы рецензенттің (сарапшының) пікірі беріледі.

Рецензиялар рецензент жұмыс істейтін мекемеде белгіленген тәртіппен расталады.
Авторға пысықтауға жіберілген мақала түзетілген түрде 10 күн ішінде мақалада белгіленген түзетулермен қайтарылуы тиіс. Редакция автор редакцияның тілектерін ескере алмаған немесе қаламаған жағдайда мақалаларды қабылдамау құқығын өзіне қалдырады. «Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университетінің Хабаршысы» журналының редакциясына ұсынылған материалдарды рецензиялау құпиялылықты сақтай отырып жүзеге асырылады және рецензенттің(лердің) аты авторға(лерге) хабарланбайды. Рецензенттің мақалада көрсетілген материалдардың дұрыс еместігі немесе бұрмалануы орын алған жағдайда ғана құпиялылық бұзылуы мүмкін.
Рецензиялардың түпнұсқалары журналдың редакциясында үш жыл бойы сақталады. Құзыретті органдарға сұрау салу бойынша ұсынылады.

Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университетінің Хабаршысы

республикалық ғылыми-әдістемелік журналына түскен мақалаларға рецензия беру

РЕЦЕНЗИЯ

Мақала атауы

 

 

Рецензент:

ТАӘ, ғылыми дәрежесі, атағы, қызметі

 

 Күні:

 

Мазмұнын бағалау

Зерттеу объектісі

 

Нақты және дәл анықталған

 

Нақтыланы түсуі тиіс

 

Түсініксіз, қайта қаралғаны жөн

Рецензент пікірі:

Теориялық негіз және түсіндірмелер

 

Автор бірегей көзқарас білдірген

 

Алдыңғы зерттеулерге жеткілікті дәйексөз келтірілген

 

Өзге зерттеулерден дәйексөз келтірілмеген

 

Теориялық фон жоқ немес айқын емес

Рецензент пікірі:

 Ұсынылған ақпарат және мәліметтер

 

Жаңа, бірегей

 

Белгілі ақпаратты толықтырады және кеңейтеді

 

Белгілі болған ақпаратты қайталайды

 

Айқын емес

Рецензент пікірі:

 Зерттеу әдісі

 

Жақсы негізделген және келісілген

 

Негізделуі жеткіліксіз және қайта қаралуы тиіс

 

Әдіс айқын емес

 

Мұндай жұмыс түріне қажет етілмейді

Рецензент пікірі:

 Проблемаларды шешу және нәтижелерді талдау

 

Өте жақсы негізделген

 

Жеткілікті негізделген

 

Нашар негізделген, қайта қаралуы керек

 

Айқын емес және/немесе мүлдем дәйексіз

 

Сапаттамалы жұмыс

Рецензент пікірі:

 Форманы бағалау

Атауы

 

Айқын және дәл

 

Қайта қаралуы керек

Рецензент пікірі:

 Тілдік стилі

 

Өте жақсы

 

Жеткілікті дәрежеде еркін

 

Түсінікті

 

Түсіну қиын

Рецензент пікірі:

Кестелер, графиктер, т.б.

 

Қолайлы

 

Қайта қаралуы керек

 

Жоқ / қажет емес

Рецензент пікірі:

 

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі

 

Қолайлы

 

Қайта редакциялануы керек

Рецензент пікірі:

Аңдатпа

 

Сәйкес

 

Қайта редакциялануы керек

 

Қайта қаралуы керек

Рецензент пікірі:

Қорытындылар 

 

Ұсынылған түрде жариялауға болады

 

Өзгерістер енгізіп қабылдауға болады

 

Елеулі өзгерістермен қабылдауға болады

 

Қабылдамау, бірақ қайта ұсынуға мүмкіндік жасау

 

Қайта ұсыну мүмкіндігінсіз қабылдамау

 

Рецензенттің пікірі:

 

Close Menu